หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย ยินดีให้บริการค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.กะบกเตี้ย
  “ มุ่งมั่นพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีกินดี ”
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการและ
เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
และรางระบายน้ำ
  สร้าง บูรณะสาธารณูปการและปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
  สร้าง บูรณะสาธารณูปโภคและขยายเขตระบบประปา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝายน้ำล้น ฯลฯ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง และควบคุมอาคาร
สอดคล้องเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระดับเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษา
ในระบบและนอกระบบให้มีความรู้คู่คุณธรรม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด รักษา
ฟื้นฟู สุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
    พัฒนาและเสริมสร้างการกีฬา นันทนาการของประชาชนและเยาวชนให้มีการออกกาลังกายมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
    พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
    การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
    การบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัย
    ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์และบูรณาการงานด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน
การพาณิชยกรรม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุน การเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
  ส่งเสริม และสนับสนุน ระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชึพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จัดการระบบบำบัด และกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
  ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้า ขุดลอก คู คลอง ฯลฯ สำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม อบต. ในการบริหารจัดการกิจการท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
  พัฒนาการบริหารงานคลัง ระบบพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได้
 
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056-410-651
โทรสาร : 056-410-651
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-9566-5456
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย
จำนวนผู้เข้าชม 4,528,677 เริ่มนับ 6 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
อบต.กะบกเตี้ย
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10