คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

เอกสารแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543


แบบขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำของ อบต.กะบกเตี้ย


แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547


แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.1 1)


แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน


คำขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น (แบบ ขค.1) และหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ นค.1)

  (1)