องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท